+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej

Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

(Tekst jednolity po zmianie 17.04.2016 roku)

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (zwanym dalej: „Rzecznikiem“).

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin“) określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej (zwanym dalej: „Rzecznikiem“) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (zwanego dalej: „Towarzystwem“).
 2. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności podjęcia ważnej uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

§ 3

 1. Rzecznik działa na podstawie Statutu  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (zwanego dalej: „Statutem“) w sposób niezawisły.
 2. Postępowanie przed Rzecznikiem toczy się z zapewnieniem stronom prawa do obrony.

 

§ 4

 1.  Zgodnie z art. 35 Statutu do zakresu działania Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej należy:
  a.    rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, kodeksu etycznego, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Towarzystwa,
  b.    coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu działania Rzecznika może nastąpić tylko w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§ 5

 1. Rzecznik wykonuje swoje zadania samodzielnie i przy pomocy i współpracy ze swoimi zastępcami (zwani dalej: „Zastępcami” lub każdy z osobna „Zastępcą”).
 2. Zgodnie z Art. 35 par. 1 Statutu powołuje się dwóch Zastępców Rzecznika.
 3. Rzecznik jak i jego Zastępcy zobowiązani są wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, kierując się w swej działalności przepisami Regulaminu i Statutu, zasadami współżycia społecznego, poszanowaniem prawdy oraz interesami i celami Towarzystwa.
 4. Rzecznik i Zastępcy, zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskali w związku ze sprawowaniem funkcji.

 

§ 6

Rzecznik i Zastępcy mają prawo używania pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz pieczątki nagłówkowej z tym samym napisem oraz z podaniem adresu. Pieczęć nie jest wymagana dla ważności sporządzonych przez Rzecznika i jego Zastępców dokumentów.

§ 7

Wydatki związane z działalnością Rzecznika pokrywane są z wyodrębnionych środków budżetu Towarzystwa.

§ 8

Wszelkie tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów Regulaminu zostały użyte wyłącznie w celu organizacji tekstu i nie mają mocy wiążącej.

 

Rozdział II
Organizacja i zasady działania Rzecznika

§ 9

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 1. kierowanie pracami Zastępców,
 2. podział zadań pomiędzy siebie a Zastępców,
 3. przekazywanie części swoich kompetencji na imiennie wskazanego Zastępcę w drodze postanowienia,
 4. udzielanie Zastępcom pouczeń, instrukcji,
 5. zwoływanie i przewodniczenie wspólnym zebraniom Rzecznika z Zastępcami,
 6. zatwierdzanie czynności dokonanych przez Zastępców,
 7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem komunikacji pomiędzy Rzecznikiem, Zastępcami oraz pozostałymi organami Towarzystwa,
 8. reprezentowanie Rzecznika i Zastępców wobec pozostałych organów Towarzystwa,
 9. wydawanie postanowień w sprawie przywrócenia terminów regulaminowych,
 10. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, kodeksu etycznego, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Towarzystwa,
 11. dbanie o prawidłową gospodarkę środkami majątkowymi powierzonymi Rzecznikowi na cele działalności lub w zarząd,
 12. wykonywanie innych czynności wynikających z Regulaminu lub Statutu,
 13. inne czynności wynikające ze Statutu lub Regulaminu.

 

§ 10

 1. Do zadań zastępców należą czynności nadane im niniejszym Regulaminem bądź Statutem, na zasadach w nich określonych, oraz czynności przekazane zastępcom osobno, poprzez postanowienie Rzecznika, imiennie wskazujące Zastępcę upoważnionego do wykonywania określonej czynności.
 2. Postanowienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym sporządza się na piśmie. Odpis postanowienia przesyła się Zarządowi Głównemu Towarzystwa. Postanowienie określa w szczególności zakres przekazanych obowiązków, czas na jaki zostają one przekazane, Zastępcę w sposób imienny, datę i miejsce sporządzenia oraz zasady wykonywania powierzonych zadań.
 3. Zastępcy zastępują Rzecznika w wykonywaniu jego zadań w określonych w Regulaminie przypadkach, m.in. w sytuacji niemożliwości wykonywania zadań przez Rzecznika samodzielnie z powodu choroby, hospitalizacji lub przebywania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rzecznik wybiera spomiędzy Zastępców pierwszego Zastępcę („Pierwszy Zastępca”) oraz drugiego Zastępcę („Drugi Zastępca”). Podział ten ma znaczenie jedynie w sytuacji określonej w § 12.

 

§ 11

 1. Czynności Zastępców dokonane bez potwierdzenia przez Rzecznika są nieważne.
 2. Zgoda Rzecznika może zostać wyrażona przed lub po dokonaniu danej czynności, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jej dokonania. W przypadku gdy wyrażenie lub niewyrażenie potwierdzenia danej czynności jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych, okres ten liczony jest od pierwszego momentu, w którym wyrażenie potwierdzenia stało się możliwe.

 

§ 12

 1. W przypadku przewlekającej się, trwającej dłużej niż dwa miesiące niedyspozycji Rzecznika, do czasu jego powrotu do dyspozycyjności, Pierwszy Zastępca przejmuje w pełni zakres obowiązków Rzecznika. Obowiązek potwierdzenia jego czynności nie ma zastosowania.
 2. W przypadku niedyspozycyjności w tym samym czasie Pierwszego Zastępcy, pełny zakres obowiązków przejmuje Drugi Zastępca. Obowiązek potwierdzenia jego czynności również nie ma zastosowania.
 3. Rzecznik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie dostarczonym obu Zastępcom swój powrót do dyspozycyjności i gotowość do podjęcia się nadanych mu zadań.
 4. Rzecznik powraca do wykonywania swoich zadań w ciągu 7 dni od momentu, w którym obu Zastępcom doręczono ww. zawiadomienie. Termin „doręczenie” stosuje się w rozumieniu i na zasadach określonych przez polski kodeks postępowania cywilnego.

 

§ 13

 1. Zastępcy i Rzecznik spotykają się na wspólnym zebraniu przynajmniej raz do roku.
 2. Zebrania, w miarę uzasadnionych potrzeb, zwołuje Rzecznik, przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania.
 3. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności należy usprawiedliwić swoją nieobecność.
 4. Ze wspólnego zebrania jeden z Zastępców sporządza stosowny protokół.

 

§ 14

 1. Rzecznik przedstawia projekt dorocznego sprawozdania z działalności oraz projekt dorocznego sprawozdania finansowego swoim Zastępcom na wspólnym zebraniu.
 2. Projekt, a później samo sprawozdanie finansowe, stanowią załącznik do projektu oraz odpowiednio samego sprawozdania z działalności Rzecznika.
 3. Projekty sprawozdań podlegają zatwierdzeniu przez Zastępców. Dla ważności zatwierdzenia wymagane jest złożenie przez obu Zastępców i Rzecznika podpisów pod każdym z projektów.

 

§ 15

 1. W przypadku niedyspozycyjności w tym samym czasie Pierwszego Zastępcy, pełny zakres obowiązków przejmuje Drugi Zastępca. Obowiązek potwierdzenia jego czynności również nie ma zastosowania.
 2. Rzecznik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie dostarczonym obu Zastępcom swój powrót do dyspozycyjności i gotowość do podjęcia się nadanych mu zadań.
 3. Rzecznik powraca do wykonywania swoich zadań w ciągu 7 dni od momentu, w którym obu Zastępcom doręczono ww. zawiadomienie. Termin „doręczenie” stosuje się w rozumieniu i na zasadach określonych przez polski kodeks postępowania cywilnego.

 

Rozdział III
Postępowanie przed Rzecznikiem

§ 16

 1. Rzecznik i Zastępcy działają wyłącznie na wniosek lub z urzędu.
 2. Rzecznik rozpoczyna postępowanie w sprawach związanych z naruszeniem prawa, kodeksu etycznego, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Towarzystwa, wyłącznie na pisemny wniosek Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego lub któregokolwiek z członków Towarzystwa („Wnioskodawca”).
 3. Wniosek określony w ustępie poprzedzającym powinien zawierać:
  a.    imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z danymi korespondencyjnymi,
  b.    podpis wnioskodawcy,
  c.    przedstawienie sprawy wraz z żądaniem i uzasadnieniem,
  d.    przywołanie faktów i dowodów w sprawie,
  e.    kopie lub odpisy powołanych dokumentów, a w przypadku niemożliwości ich dołączenia określenie kiedy i gdzie zostały sporządzone oraz uprawdopodobnienie w czyim posiadaniu się znajdują.
 4. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów wniosku nie powoduje jego nieważności i odrzucenia, a skutkuje zwrotem pisma, ze wskazaniem jego braków. Wnioskodawca może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku uzupełnić jego braki i ponownie złożyć do Rzecznika. Jeśli pismo ponownie zawiera braki podlega odrzuceniu.
 5. Rzecznik jest związany wnioskiem tylko w części żądania co do orzeczenia winy. Rzecznik ma dyskrecjonalną władzę nakładania kar określonych w Regulaminie wg własnego uznania.

 

§ 17

Rzecznik informuje na piśmie Zarząd Główny Towarzystwa oraz Zastępców każdorazowo o wszczęciu postępowania, jego zawieszeniu, umorzeniu lub zakończeniu. W tym ostanim przypadku przesyła on Zastępcom i Zarządowi Głównemu odpis wydanego orzeczenia.

§ 18

 1. Uczestnikami postępowania jest Wnioskodawca oraz osoby wskazane we wniosku rozpoczynającym postępowanie („Uczestnicy“ lub „Uczestnik“).
 2. W postępowaniu może wziąć każda osoba zainteresowana. W celu przystąpienia do postępowania należy wnieść pisemny wniosek do Rzecznika. Jeżeli wniosek nie jest oczywiście bezzasadny Rzecznik dopuszcza osobę zainteresowaną do postępowania na prawach uczestnika postępowania.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do składania wyjaśnień na żądanie Rzecznika zgodnie z prawdą i niezatajania żadnych istotnych dla sprawy faktów.

 

§ 19

 1. Uczestnik może wybrać sobie, za zgodą wybranego, obrońcę spośród członków Towarzystwa. Nie może być nim Rzecznik ani jego Zastępcy.
 2. Każdy uczestnik postępowania może występować przed Rzecznikiem poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

 

§ 20

Wszelkich oficjalnych doręczeń dokonuje się w formie pisemnej, na adres korespondencyjny uczestnika. Komunikacja pomiędzy Sądem a uczestnikami postępowania może się również odbywać telefonicznie lub za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 21

 1. Postępowanie przed Rzecznikiem prowadzone jest, co do zasady, pisemnie. Uczestnicy składają wyjaśnienia Rzecznikowi na piśmie.
 2. Rzecznik prowadzi postępowanie tak by odbyło się sprawnie, sprawiedliwie, przy jak najmniejszych kosztach postępowania.
 3. Postępowanie jest jawne dla każdego członka Towarzystwa. Każdy członek Towarzystwa ma prawo wglądu w akta sprawy. Uczestnicy postępowania mają ponadto prawo uzyskania nieodpłatnie odpisów i kopii akt.
 4. Rzecznik może wyznaczyć rozprawę.
 5. Miejscem postępowania jest miasto Kraków. Miejscem rozpraw jest także miasto Kraków.
 6. Koszty związane z uczestnictwem każdego z Uczestników w postępowaniu ponosi on sam.

 

§ 22

W przypadku wyznacznia rozprawy, Rzecznik zawiadamia wszystkich uczestników o terminie i miejscu jej odbycia. W zawiadomieniu Rzecznik podaje ponadto wszelkie informacje potrzebne dla sprawnego i sprawiedliwego odbycia się rozprawy.

§ 23

 1. Rzecznik:
  a.    otwiera, prowadzi i zamyka rozprawy,
  b.    udziela głosu,
  c.    zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań,
  d.    ogłasza orzeczenia.
 2. Rzecznik może odebrać głos gdy przemawiający go nadużywa jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne. Przewodniczący korzysta z tego prawa z poszanowaniem § 2 par. 2 Regulaminu.
 3. Rzecznik może postanowić o przeprowadzeniu postępowania dowodowego na wzór postępowania dowodowego uregulowanego w polskim kodeksie postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż regulacje powszechnie obowiązującego prawa mają jedynie dla Rzecznika charakter instruktażowy. Rzecznik każdorazowo określa szczegóły dokonywanych czynności, ich miejsce, czas itd.
 4. Uczestnicy postępowania są zobowiązani do stawiennictwa na rozprawie w wyznaczonym przezeń czasie, miejscu i terminie.
 5. Niestawiennictwo Uczestnika na rozprawie winno być usprawiedliwione.
 6. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy oraz wydania orzeczenia.
 7. Rzecznik przesłuchuje uczestników, świadków i biegłych, nie może jednak przyjmować od nich przyrzeczenia, ani stosować wobec nich jakichkolwiek środków przymusu.
 8. Z każdej rozprawy Rzecznik sporządza protokół, który następnie podpisuje. O czynnościach dokonanych poza rozprawą informuje się w protokole. W przypadku niewyznaczenia rozprawy zamiast protokołu Rzecznik sporządza notatkę służbową z przebiegu postępowania po jego zakończeniu.

 

§ 24

 1. Po zakończeniu postępowania, na podstawie złożonych przez Uczestników wyjaśnień oraz zebranego materiału dowodowego, kierując się postanowieniami Regulaminu oraz Statutu Towarzystwa, Rzecznik wydaje orzeczenie.
 2. W przypadku wyznaczenia rozprawy Rzecznik wydaje orzeczenie po jej zakończeniu. Rzecznik może również zdecydować o wydaniu orzeczenia w takim przypadku w ciągu 7 dni od zakończenia rozprawy, z poszanowaniem regulacji poniższego artykułu.
 3. Orzeczenie podlega ogłoszeniu; Uczestnikom postępowania przesyła się odpis orzeczenia.
 4. Orzeczenie może:
  a.    oddalać wniosek w całości lub części,
  b.    uwzględniać wniosek w całości lub części.
 5. Zgodnie z art. 35 ust. 3 Statutu Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej może nałożyć następujące sankcje:
  a.    upomnienie,
  b.    nagana,
  c.    wniosek do Zarządu Głównego o zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy,
  d.    wniosek do Zarządu Głównego o wykluczenie z Towarzystwa,
  e.    wniosek do Zarządu Głównego o cofnięcie certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego,
  f.    wniosek do Zarządu Głównego o cofnięcie certyfikatu superwizora psychodynamicznego.
 6. Sankcje mogą być stosowane kumulatywnie.

 

§ 25

 1. Rzecznik podpisuje wydane przez siebie orzeczenie. Orzeczenie bez podpisu Rzecznika jest nieważne.
 2. Rzecznik wydaje orzeczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu wszystkich spraw istotnych dla sprawy, w każdej sprawie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od wniesienia wniosku rozpoczynającego postępowanie. W przypadku kiedy wydanie orzeczenia jest w tym czasie niemożliwe, Rzecznik może zawiesić postępowania z uwzględnieniem przepisów poniższych.

 

§ 26

 1. Rzecznik może zawiesić postępowanie:
  a.    jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania, także przed sądami powszechnymi, lub jeżeli to postępowanie może mieć istotny wpływ na wynik sprawy,
  b.    jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu jednego z uczestników postępowania nie można nadać sprawie biegu,
  c.    na zgodny wniosek wszystkich uczestników postępowania, nawet jeśli jest tylko jeden uczestnik postępowania.
 2. Rzecznik zawiesza postępowanie w formie postanowienia.

 

§ 27

Postępowanie podlega umorzeniu jeżeli:

 1. wniosek o podjecie zawieszonego na wniosek Uczestnika postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu,
 2. wydanie orzeczenia stało się zbędne w szczególności w razie zawarcia przez strony ugody,
 3. wniosek został cofnięty,
 4. nastąpiła: śmierć uczestnika przed wydaniem rozstrzygnięcia lub odpowiednio likwidacja jednostki organizacyjnej.

 

§ 28

 1. Na wniosek Uczestnika Rzecznik, może dokonać sprostowania, uzupełnienia lub wykładni orzeczenia.
 2. Rzecznik może z urzędu lub na wniosek Uczestnika postanowieniem sprostować w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
 3. Uczestnik może w ciągu dwóch tygodni od doręczenia orzeczenia zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli Rzecznik nie orzekł o całości żądania. Uzupełnienie następuje w formie orzeczenia.
 4. Rzecznik rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do treści orzeczenia.

 

§ 29

Organy i członkowie Towarzystwa zobowiązane są współpracować z Rzecznikiem w zakresie powierzonych mu zadań.