+48 12 422 16 55 biuro@ptppd.pl

Certyfikaty PTPPd

Komisja Certyfikacyjna

Przewodniczący – Zuzanna Korga
Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Żabińska- Sikorska
Sekretarz – Katarzyna Gwóźdź

Członkowie komisji

 • Teresa Auguścik-Zając
 • Jeremi Kośmicki

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTPPd

Zmiana opłat certyfikacyjnych.

Po przeanalizowaniu warunków uzyskiwania certyfikatów Towarzystwa   Zarząd Główny PTPPd uznał konieczność podniesienia opłat certyfikacyjnych.

Uchwałą z dnia 1 kwietnia 2020r wysokość opłat certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o certyfikaty psychoterapeuty lub superwizora wynosi:

 • opłata za procedurę certyfikacyjną – 1200 złotych,
 • opłata za wydanie certyfikatu – 300 złotych.

Ze względu na aktualne zmiany warunków naszego życia i pracy uchwalone zmiany będą obowiązywały  od dnia 01 stycznia 2021r.

W imieniu Zarządu Głównego PTPPd
Piotr Miszewski
Prezes ZG PTPPd

 

Regulamin Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd (wymogi do certyfikatu)

Obowiązuje od 1.01.2017

O certyfikat Psychoterapeuty PTPPd mogą starać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. Są członkami  zwyczajnymi PTPPd
 2. Odbyły szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w wymiarze łącznym 1250 godzin, w tym co najmniej:
  • 50 godz. teorii z zakresu psychopatologii w ujęciu psychodynamicznym
  • 150 godz. superwizji (w tym 30 godz. indywidualnej) prowadzonej przez członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa.
  • 250 godz. własnego doświadczenia terapeutycznego, w tym tzw. terapii szkoleniowej, prowadzonego w paradygmacie psychodynamicznym w relacji z certyfikowanym psychoterapeutą członkiem zwyczajnym PTPPd lub przygotowującym się do egzaminu certyfikacyjnego w PTPPd pod kierunkiem superwizora PTPPd.
  • 300 godz. stażu klinicznego w placówce, w której stosowana jest psychoterapia, umożliwiającej kontakt z pacjentami o różnej diagnozie oraz współpracę ze specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego.
 3. Prowadziły psychoterapię psychodynamiczną przez okres co najmniej 3 lat. Okres 3 lat praktyki liczony jest od momentu ukończenia szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej, co jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu.
 4. Uzyskały pisemną pozytywną opinię certyfikowanego superwizora PTPPd, a w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa potwierdzającą kwalifikacje profesjonalne (w tym kompetencyjne, etyczne, i osobowościowe) kandydata do certyfikatu.
 5. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd pracę pisemną opisującą przykład pracy psychoterapeutycznej kandydata z pacjentem o ewidentnej psychopatologii psychotycznej, osobowościowej lub neurotycznej. Zaleca się, aby prezentowana terapia dotyczyła pacjenta dorosłego lub młodzieżowego (powyżej 13 r.ż. na początku terapii) o wyraźnie zaznaczającej się psychopatologii.
  Opisywany proces psychoterapii powinien trwać nie krócej niż 3 lata, być prowadzony w większości po skończeniu szkolenia. Terapia ta nie musi być zakończona w momencie złożenia dokumentów do Komisji Certyfikacyjnej.
  Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką.
  Powinna przedstawiać:

  • kliniczne rozumienie pacjenta w tym ewolucję procesu diagnostycznego i diagnozę leczonego pacjenta(diagnoza nozologiczna i psychodynamiczna).
  • przebieg psychoterapii, opis najważniejszych w niej procesów ze szczególnym uwzględnieniem opisów relacji przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowej
  • opis kluczowych momentów z przykładami dialogów terapeutycznych(opis powinien zawierać co najmniej jeden fragment zapisu sesji),
  • wiedzę teoretyczną z jakiej kandydat szczególnie korzystał planując i prowadząc terapię
  • opis wniosków z superwizji i jej wpływu  na dalszy proces psychoterapii
 6. Uczestniczyły w co najmniej 2 konferencjach bądź sympozjach organizowanych przez PTPPd.
 7. Wniosły opłatę za procedurę certyfikacyjną w wysokości 1200 złotych na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).
 8. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PTPPd oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej oraz wypełniony kwestionariusz.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji kryteriów certyfikacyjnych rozstrzyga Komisja Certyfikacyjna.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z potwierdzeniem zrealizowanego przelewu na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”.

Dodatkowo: Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną – również zeskanowanych rekomendacji od superwizora, podpisanej ankiety i opisu przypadku na adres poczty elektronicznej sekretariatu PTPPd.

Komisja Certyfikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu zgodności z formalnymi wymogami poddaje recenzji przesłany opis przypadku, po czym po uzyskaniu pozytywnej recenzji zaprasza Kandydata na egzamin ustny, będący główną częścią merytoryczną procedury certyfikacyjnej. Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu. Wówczas Kandydat wnosi opłatę certyfikacyjną w wysokości 300 złotych, po czym otrzymuje stosowny dokument. Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia.

Regulamin Certyfikatu Superwizora PTPPd (wymogi do certyfikatu)

Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej może uzyskać psychoterapeuta, który:

 1. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej od co najmniej 5 lat.
 2. Pracuje jako psychoterapeuta psychodynamiczny przez minimum 10 lat.
 3. Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego odbył minimum 50 godzin superwizji prowadzonych przez siebie terapii, uco najmniej jednego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (w wyjątkowych wypadkach takim superwizorem może być superwizor innego towarzystwa uwzględniającego wpływ nieświadomości na patologię pacjenta) i uzyskał od niego pisemne ich poświadczenie.
 4. Prowadził w okresie ostatnich 3 lat superwizję pracy innych psychoterapeutów (co najmniej dwóch osób i więcej niż dwóch procesów terapeutycznych, łącznie co najmniej 100 godzin, z czego maksymalnie 50 godzin może być superwizją grupową) pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPPd, z którym omawiał te spotkania superwizyjne i uzyskał od niego pozytywną opinię potwierdzającą umiejętność prowadzenia superwizji, zwaną rekomendacją. Osobą, kierującą zdobywaniem doświadczeń w superwizowaniu, winien być superwizor PTPPd posiadający certyfikat superwizora PTPPd od co najmniej 5 lat i który był superwizorem przynajmniej 3 osób, które uzyskały z jego rekomendacji Certyfikat Psychoterapeuty.
 5. Przygotował co najmniej 1 publikację lub jedno wystąpienie na konferencjach naukowych czy sympozjach po uzyskaniu Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd.
 6. Złożył przed Komisją Certyfikacyjną opis przypadku przedstawiający przebieg superwizji indywidualnej dotyczący jednego procesu terapeutycznego trwającego minimum dwa lata.Od 1 maja 2020 r. opis powinien zawierać:
  • diagnozę leczonego pacjenta i przebieg terapii przedstawiony przez superwizowanego terapeutę
  • kluczowe momenty interwencji superwizyjnych z przykładami dialogów terapeutycznych, opisem dylematów superwizyjnych terapeuty oraz komentarze superwizora
  • opis i rozumienie Kandydata wpływu jego interwencji na proces terapeutyczny
  • rozumienie procesów zachodzących w relacji superwizant-superwizor
  • w przypadku superwizji grupowej Kandydat powyższe uzupełnia o opis sposobu w jaki Kandydat korzystał z procesów zachodzących w grupie superwizyjnej.
 7. Wniósł opłatę za procedurę certyfikacyjną w wysokości 1200 złotych na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z potwierdzeniem zrealizowanego przelewu na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”.

Dodatkowo: Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną – również zeskanowanych rekomendacji od superwizora, podpisanej ankiety i opisu przypadku na adres poczty elektronicznej sekretariatu PTPPd.

Komisja Certyfikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu zgodności z formalnymi wymogami poddaje recenzji przesłany opis procesu superwizyjnego, po czym po uzyskaniu pozytywnej recenzji zaprasza Kandydata na egzamin ustny, będący główną częścią merytoryczną procedury certyfikacyjnej. Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu Superwizora. Wówczas Kandydat wnosi opłatę certyfikacyjną w wysokości 300 złotych, po czym otrzymuje stosowny dokument. Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia.

Kwestionariusz do certyfikatu PTPPd

Oświadczenie terapeuty