12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osób składających wniosek lub skargę do Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie ulica Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków adres email: biuro@ptppd.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla realizacji celów statutowych, w szczególności określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie, poprzez działalność Sądu Koleżeńskiego orzekającego w sprawach wniesionych przez osoby fizyczne, instytucje, inne stowarzyszenia oraz inne podmioty w związku z naruszeniem Statutu, regulaminów, uchwał władz oraz kodeksu etycznego czy godności wykonywania zawodu psychoterapeuty psychodynamicznego oraz o działania na szkodę Towarzystwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych należących do szczególnych kategorii) tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych i art. 9 ust. 2 lit. d RODO, tj. w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot.

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek przeprowadzenia procedury rozpoznania sprawy wszczętej złożoną skargą lub wnioskiem.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. przez okres 6 lat od czasu uprawomocnienia orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński I lub II Instancji.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być pełnomocnicy stron, strony, świadkowie oraz w razie potrzeby biegli, a także inne osoby uczestniczące w rozprawie.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

Nie wszystkie z wyżej wymienionych żądań mogą zostać uwzględnione na skutek złożonego żądania.

W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pisemnie na ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, lub drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ptppd.pl.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie będzie stosował do przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.