12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

  

Komisja Certyfikacyjna

Zuzanna Korga - Przewodnicząca
Teresa Auguścik-Zając - V-ce przewodnicząca
Anna Kurkowiak - Sekretarz
Ewa Stachowiak - Członek
Marcin Kramek - Członek

Regulamin Komisji Certyfikacyjnej PTPPd

I. Postanowienia ogólne

 1. Komisję Certyfikacyjną (dalej zwaną Komisją) powołuje Zarząd Główny spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Programową.
 2. Komisja składa się z 3 do 5 osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby posiadające certyfikat superwizora PTPPd.
 4. Wybór członków Komisji odbywa się według następującej procedury:
  1. Rada Programowa przekazuje Zarządowi Głównemu listę kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 4 osoby, co najmniej na 2 miesiące przed końcem kadencji Komisji,
  2. Zarząd Główny zatwierdza proponowanych kandydatów w głosowaniu tajnym,
  3. na wniosek Komisji Zarząd Główny może włączyć do jej składu (jeśli nie przekracza 5 członków) kolejne osoby w dowolnym momencie trwania kadencji Komisji. Powołanie członka odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w par. I, pkt. 4 a i b.
 5. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
 6. Zarząd Główny może odwołać członka Komisji przed upływem kadencji:
  1. na jego własną prośbę,
  2. na wniosek Komisji uzasadniony trzykrotną w roku kalendarzowym nieusprawiedliwioną nieobecnością członka na posiedzeniach Komisji,
  3. z powodu utraty lub zawieszenia Certyfikatu Superwizora PTPPd.
 7. Rada Programowa w miejsce odwołanego członka Komisji proponuje Zarządowi Głównemu nowego kandydata.
 8. Komisja Certyfikacyjna działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.
 9. Do głównych zadań Komisji należy:
  1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie certyfikatów psychoterapeuty i superwizora,
  2. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty lub superwizora; wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata.
  3. Składanie Zarządowi Głównemu i Radzie Programowej rocznych sprawozdań.

 

II. Tryb pracy Komisji Certyfikacyjnej PTPPd

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę napływania wniosków o przyznanie certyfikatów, w obecności większości członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący Komisji zawiadamia Zarząd Główny o trzykrotnej nieusprawiedliwionej absencji członka Komisji w ciągu roku kalendarzowego.
 4. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza pozostaje w dokumentacji Komisji, kopia przekazywana jest do biura ZG PTPPd. Do protokołu załącza się wszystkie materiały będące przedmiotem obrad.
 5. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 6. Kandydat starający się o certyfikat przesyła wszystkie wymagane dokumenty do sekretarza Komisji przez biuro Zarządu Głównego PTPPd.
 7. Sposób rozpatrywania wniosków o nadanie certyfikatu psychoterapeuty lub superwizora jest następujący: :
  1. sekretarz Komisji sprawdza kompletność przedłożonych dokumentów i ich zgodność z kryteriami uzyskiwania odnośnego certyfikatu, a następnie przedstawia wniosek na posiedzeniu Komisji,
  2. w przypadku uchybień formalnych lub/i wszelkich niejasności Komisja może zwrócić się do kandydata z prośbą o wyjaśnienia,
  3. Komisja do oceny przedłożonego dorobku kandydata wyznacza recenzenta, recenzent sporządza pisemną recenzję,
  4. po otrzymaniu recenzji Komisja, na tej podstawie, podejmuje decyzję o zaproszeniu kandydata na egzamin certyfikacyjny; w egzaminie może uczestniczyć z głosem doradczym superwizor rekomendujący kandydata.
  5. w przypadku recenzji nie kwalifikującej Kandydata do egzaminu, po dyskusji w gronie Komisji, Recenzent sporządza pismo z uzasadnieniem nie zakwalifikowania Kandydata do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Powiadomienie o odmowie zakwalifikowania Kandydata do egzaminu  przesyłane jest listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zebrania Komisji. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie, a także pouczenie co do możliwości wniesienia do Zarządu Głównego odwołania od decyzji Komisji w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej,
  6. po zakończeniu procedury przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o jej wyniku; w przypadku decyzji pozytywnej kandydat otrzymuje informację, że wniosek o nadanie certyfikatu został przedłożony Zarządowi Głównemu PTPPd. Powiadomienie o odmowie przyznania certyfikatu, przesyłane jest dodatkowo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Powiadomienie powinno zawierać uzasadnienie, a także pouczenie co do możliwości wniesienia do Zarządu Głównego odwołania od decyzji Komisji w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.
  7. dokumentacja składana przez kandydatów do certyfikatów, korespondencja z nimi, opinie superwizorów, recenzje i protokoły egzaminacyjne są po zakończeniu procedury przekazywane do archiwum biura Zarządu Głównego PTPPd.
 8. W posiedzeniu Komisji rozpatrującej wniosek kandydata nie może uczestniczyć osoba rodzinnie związana z kandydatem.
 9. Koszty honorariów za: sprawdzenie materiałów kandydata przez sekretarza, napisanie recenzji, udział w egzaminie, koszty dojazdu, pokrywane są z opłaty za procedurę egzaminacyjną. Wysokość honorariów za wymienione czynności ustalana jest corocznie przez Zarząd Główny w porozumieniu z przewodniczącym Komisji.
 10. W okresie wakacyjnym 01.07-31.08. nie odbywają się zebrania egzaminacyjne a procedowanie Komisji może być spowolnione z powodu przerwy urlopowej.

III. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Certyfikacyjnej

 1. Rozpatrywanie odwołania dotyczy:
  1. formalnej strony procedury kwalifikacyjnej przed Komisją,
  2. merytorycznej oceny przedłożonych przez kandydata materiałów.
 2. Zarząd Główny rozpatrując odwołanie w uzasadnionych przypadkach powołuje recenzenta spoza Komisji Certyfikacyjnej.
 3. W posiedzeniu Zarządu Głównego poświęconym rozpatrzeniu odwołania mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, przedstawiciele Komisji Certyfikacyjnej. ZG może podjąć decyzję o zaproszeniu na posiedzenie odwoławcze kandydata i/lub rekomendującego go superwizora – bez głosu stanowiącego. 
 4. W wyniku procedury odwoławczej Zarząd Główny formułuje następujące wnioski:
  1. podtrzymuje negatywną decyzję Komisji Certyfikacyjnej,
  2. kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Radę Programową, z wyłączeniem członków Komisji Certyfikacyjnej
 5. Rada Programowa po rozpatrzeniu odwołania wnioskuje do Zarządu Głównego o podtrzymanie lub uchylenie decyzji Komisji Certyfikacyjnej.
 6. Sekretarz Zarządu Głównego powiadamia kandydata o wyniku procedury odwoławczej. Powiadomienie o podtrzymaniu przez ZG negatywnej decyzji Komisji musi zawierać uzasadnienie.
 7. Po zakończeniu procedury odwoławczej całość dokumentacji jest przekazywana do archiwum biura Zarządu Głównego PTPPd.

 

IV. Przepisy końcowe i przejściowe

 1. Regulamin zatwierdzany jest przez Zarząd Główny PTPPd po konsultacji z Radą Programową i Komisją Certyfikacyjną.
 2. Propozycje zmian w regulaminie zgłaszać mogą: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Rada Programowa i Komisja Certyfikacyjna.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTPPd.