12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Zasady działania Komisji

 1. Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych przez członków PTPPd ubiegających się o sfinansowanie badań naukowych nad psychoterapią psychodynamiczną.
 2. Projekty badawcze realizowane z udziałem PTPPd mają inicjować i wspierać doskonalenie praktyki psychoterapeutycznej, rozwój teorii psychoanalitycznych, współpracę PTPPd z innymi ośrodkami naukowymi, klinicznymi oraz zrzeszającymi środowiska psychoterapeutyczne.
 3. PTPPd finansuje lub dofinansowuje projekty badawcze spójne z przyjętymi przez Towarzystwo (Radę Programową) modelami teoretycznymi, obowiązującymi standardami praktyki klinicznej oraz etyką obowiązującą jego członków.
 4. Komisja wydaje opinię na podstawie złożonego wniosku.
 5. Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego przesyłany jest przez wnioskodawcę do Komisji drogą mailową na adres: kn@ptppd.pl.
 6. Na podstawie kryteriów oceny wniosków Komisja sporządza pisemną opinię Wniosku do PTPPd o dofinansowanie projektu badawczego i przekazuje ją do Zarządu głównego PTPPd. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu badawczego, zakresie oraz wysokości dofinansowania podejmuje Zarząd Główny PTPPd.
 7. Komisja działa w trybie ciągłym z przerwą w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 30 września.
 8. Czas rozpatrywania wniosku to 60 dni roboczych od momentu mailowego potwierdzenia otrzymania wniosku przez Komisję ds. Badań Naukowych.
 9. W następnym kroku Wniosek wraz z opinią Komisji ds. Badań Naukowych trafia do Zarządu Głównego PTPPd. Zarząd w czasie nie krótszym niż 30 dni roboczych może przekierować wniosek wraz z opinią Komisji oraz całą dokumentacją do Rady Programowej PTPPd w celu uzyskania dodatkowej opinii o merytorycznej wartości projektu oraz jego użyteczności teoretycznej i praktycznej dla członków PTPPd.
 10. Czas opiniowania przez Radę Programową wynosi 30 dni roboczych.
 11. Członkostwo w PTPPd jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania projektu badawczego.
 12. 60-dniowy czas rozpatrywania wniosku przez Komisję liczony jest od daty otrzymania pełnej dokumentacji (wniosku z potencjalnymi załącznikami), jej uzupełnianie może wydłużyć czas pracy Komisji o kolejne 30 dni.
 13. Na wniosek Komisji bądź Zarządu PTPPd wnioskodawca może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury weryfikacji wniosku.
 14. Wnioskodawca drogą mailową otrzyma opinię Komisji ds. Badań Naukowych oraz pisemną, ostateczną decyzję Zarządu PTPPd w sprawie wnioskowanego sfinansowania/dofinansowania projektu badawczego.
 15. Wysokość dofinansowania projektu przez PTPPd może być całkowita bądź częściowa w zależności od decyzji Zarządu.
 16. Badacz, którego wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji, ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Komisji o zmianach, które wystąpiły/mają nastąpić w trakcie realizacji projektu w stosunku do pozytywnie zaopiniowanego wniosku.
 17. Komisja ma prawo uchylić wydaną wcześniej pozytywną opinię, jeżeli stwierdzi, że realizowane badania są niezgodne z wcześniej złożonym wnioskiem.
 18. Postępowanie w sprawie wydania opinii jest poufne.
 19. Wysokość potencjalnego dofinansowania przez PTPPd jest zmienna. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może uzyskać informacje od Zarządu PTPPd o aktualnej wysokości budżetu przeznaczonej na badania naukowe wysyłając zapytanie na adres mailowy Towarzystwa: biuro@ptppd.pl

Komisja ds. Badań Naukowych
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.