12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Nagroda Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod patronatem Janusza Kitrasiewicza

Piętnastolecie naszego Towarzystwa, jak każda z tak zwanych okrągłych rocznic, stanowi znakomity powód dla naszego środowiska do uhonorowania osób, które włożyły fundamentalny wkład w budowę naszej tożsamości. Tym razem oczywistym kandydatem jest Janusz Kitrasiewicz, który najpierw doprowadził do zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a teraz wciąż dba, abyśmy stale rozwijali możliwości rozumienia , diagnozy i praktyki psychoterapeutycznej. ZG doszedł do wniosku, że trafnym wyrazem docenienia tej roli będzie ustanowienie nagrody pod patronatem Janusza Kitrasiewicza. Nagroda z pewnością stanie się kolejnym narzędziem naszego Laureata, używanym dla rozwoju psychoterapii psychodynamicznej i będzie służyła nam wszystkim.

Kapituła nagrody.

Janusz Kitrasiewicz - przewodniczący
Danuta Pisarek,
Jeremi Kośmicki,
Maciej Wilk

Regulamin nagrody.

 1. Zasady ogólne
  1. Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju psychoterapii psychodynamicznej.
  2. Nagrodę przyznaje kapituła pod stałym przewodnictwem Janusza Kitrasiewicza. Kapitułę, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby, powołuje Zarząd Główny PTPPd na wniosek Przewodniczącego.
  3. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a jej uroczyste wręczenie odbywa się w trakcie konferencji PTPPd.
  4. Laureat otrzymuje dyplom oraz statuetkę.
 2. Zasady przyznawania nagrody
  1. Laureatem nagrody zostać może każdy członek PTPPd bez względu na status członkowski, z wyłączeniem członków kapituły oraz członków Zarządu Głównego Towarzystwa.
  2. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zastrzega sobie ,w uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagrody lub przyznania jej grupie laureatów lub instytucji powołanej przez osoby zrzeszone w Towarzystwie.
  3. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są: certyfikowani superwizorzy, Rada Programowa oraz zarządy oddziałów Towarzystwa.
  4. Pisemne zgłoszenie zawierać powinno opis wkładu kandydata w rozwój psychoterapii psychodynamicznej w zakresie np. pracy naukowej lub dydaktycznej, praktyki psychoterapeutycznej , publikacji, społecznej i twórczej pracy na rzecz środowiska w strukturach PTPPd.
  5. Pisemne zgłoszenia wraz z merytorycznym uzasadnieniem, powinny być składane w formie elektronicznej na adres biura PTPPd najpóźniej do 31 maja roku, w którym nagroda będzie przyznawana.
  6. Decyzję o procedurze wyłaniania laureata podejmuje Kapituła w osobnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa.
  7. Nazwisko laureata oraz treść laudacji Przewodniczący Kapituły przedstawia Zarządowi Głównemu. Po sprawdzeniu czy na kandydacie nie ciążą zarzuty przekroczenia zasad kodeksu etycznego Towarzystwa, ZG podejmuje uchwałę o przyznaniu nagrody.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach ZG będzie powiadamiał drogą mailową i przez publikację na stronie internetowej PTPPd.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Zarząd Główny PTPPd.