12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

email:
sk@ptppd.pl – Sąd Koleżeński I Instancji
sk2@ptppd.pl – Sąd Koleżeński II Instancji

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
uchwalony przez Walne Zgromadzenie

(Tekst jednolity 13.09.2020r.)

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego I i II instancji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (zwanego dalej :Regulaminem”)
§2
Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (zwanego dalej „Statutem”) oraz niniejszego Regulaminu.
§3

 1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Towarzystwa oraz między członkami a władzami Towarzystwa, powstałe na tle ich działalności w Towarzystwie, a także orzeka o odpowiedzialności członków w razie naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz oraz kodeksu etycznego czy godności wykonywania zawodu psychoterapeuty psychodynamicznego albo działania na szkodę Towarzystwa.

Skład Sądu Koleżeńskiego
§4

 1. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny: Sąd Koleżeński I Instancji i Sąd Koleżeński Odwoławczy ( zwany dalej łącznie: „Sądem Koleżeńskim”).
 2. Sąd Koleżeński I Instancji, jako sąd I instancji składa się z 4 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński I Instancji orzeka w składzie 3 osobowym.
 4. Sąd Koleżeński Odwoławczy, jako sąd II instancji składa się z 6 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 5. Sąd Koleżeński Odwoławczy orzeka w składzie 5 osobowym.
 6. W składzie orzekającym może uczestniczyć dodatkowo, bez prawa głosu, jeden z członków sądu, wyznaczony w charakterze sędziego rezerwowego.
 7. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy.
 8. Członek Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego nie może orzekać w postępowaniu odwoławczym w sprawach, w których orzekał w I instancji.
 9. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Towarzystwa i władzach Towarzystwa wymienionych w art. 22 ust. 1 lit. b-d Statutu.
 10. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być wyłącznie osoba posiadająca status członka zwyczajnego.
 11. Kadencja Sądu wynosi 3 lata.

Organizacja Sądu Koleżeńskiego
§5
Sąd Koleżeński I Instancji rozpoznaje w szczególności:

 1. spory między członkami Towarzystwa,
 2. spory między członkami a władzami Towarzystwa, powstałe na tle ich działalności w Towarzystwie,
 3. sprawy przeciwko członkom i władzom Towarzystwa wniesione przez osoby fizyczne, instytucje, inne stowarzyszenia oraz inne podmioty w związku z naruszeniem Statutu, regulaminów, uchwał władz oraz kodeksu etycznego czy godności wykonywania zawodu psychoterapeuty psychodynamicznego oraz o działania na szkodę Towarzystwa.
Sąd Koleżeński Odwoławczy rozpoznaje:

 1. w II instancji (odwoławczej) – odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I Instancji,
 2. wnioski o wznowienie postępowania.

§7

 1. Sąd Koleżeński nie rozstrzyga sporów właściwych dla sądów powszechnych i władz administracyjnych.
 2. W przypadku prawomocnego skazania członka Towarzystwa przez sąd powszechny za popełnione przestępstwo Sąd Koleżeński I Instancji rozważy, czy możliwa jest jego dalsza przynależność do Towarzystwa.

Ogólne zasady postępowania przed Sądem Koleżeńskim
§8

 1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu Towarzystwa.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego zobowiązani są wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, kierując się w swej działalności Statutem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem prawa i prawdy oraz są obowiązani do wykonywania czynności bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem obowiązujących terminów, sprawnie i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań sądu.
 3. Podczas wykonywania zadań obowiązują zasady poufności i zachowania tajemnicy zawodowej określone odrębnymi przepisami.
 4. Sąd Koleżeński, a w jego imieniu skład orzekający, czuwa, aby w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów postępowania i w tym celu udziela im niezbędnych informacji i wyjaśnień.
 5. Członkowie składu orzekającego zobowiązani są dbać o zachowanie powagi sądu.
 6. Sąd Koleżeński jest niezawisły w swoim postępowaniu.
 7.  Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie obiektywnej i swobodnej oceny całokształtu materiałów znajdujących się w aktach sprawy oraz dowodów przekazanych przez strony oraz po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą.
 8. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
 1. domniemania niewinności,
 2. kontradyktoryjności,
 3. obiektywizmu (bezstronności),
 4. prawdy materialnej,
 5. prawa do obrony.

§9

 1. Sąd Koleżeński ma prawo używania pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Sąd Koleżeński oraz pieczątki nagłówkowej z tym samym napisem oraz z podaniem adresu. Pieczęć nie jest wymagana dla ważności sporządzonych przez Sąd Koleżeński dokumentów.
 2. Wydatki związane z działalnością Sądu Koleżeńskiego pokrywane są z wyodrębnionych środków budżetu Towarzystwa.
 3. Lokal, w którym odbywają się rozprawy, powinien spełniać wymogi niezbędne dla zachowania powagi sądu. Powinny w nim być wydzielone miejsca dla składu orzekającego, obwinionego członka Towarzystwa i jego obrońców, pokrzywdzonego i jego pełnomocników, a także miejsca dla świadków i innych uczestników postępowania.
 4. Miejscem postępowania jest miasto Kraków. Miejscem rozpraw jest także miasto Kraków.

§10

 1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego kończy się wydaniem orzeczenia lub umorzeniem postępowania.
 2. Sąd Koleżeński odrzuca wniosek lub skargę, jeżeli dotyczy osoby, która nie jest członkiem Towarzystwa.
 3. Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli:
  1. naruszenia nie popełniono albo popełniono, ale brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  2. osoba, wobec której złożono skargę zmarła,
  3. nastąpiło przedawnienie,
  4. postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności co do tego samego naruszenia tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
  5. szkodliwość społeczna czynu jest znikoma,
  6. jedna ze stron nie ma zdolności do czynności prawnych, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.
 4. Sąd Koleżeński wydając orzeczenie może:
  1. uniewinnić osobę, której skarga dotyczy,
  2. wymierzyć jedną z określonych kar.
 5. Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół, który prowadzony może być przez jednego z członków Sądu lub przez inną, niezwiązaną ze sprawą osobą będącą członkiem Towarzystwa. Przebieg rozprawy może być również dodatkowo utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich obecnych.
 6. Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania w przedmiocie odpowiedzialności, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
 7. Narady składów orzekających są tajne.
 8. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres od 1 do 12 miesięcy. Zawieszenie w prawach członka oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie przyznanych przez Towarzystwo certyfikatów, rekomendacji, licencji, uprawnień,
  4. wykluczenia z Towarzystwa,
  5. cofnięcie (odebranie) certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego,
  6. cofnięcie (odebranie) certyfikatu superwizora psychodynamicznego.
 9. Sąd Koleżeński może również wymierzyć jako karę dodatkową opublikowanie prawomocnego orzeczenia na stronie Towarzystwa.
 10. Sąd Koleżeński wymierza karę, biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość czynu i jego skutki oraz zachowanie osoby, której stawiane są zarzuty, przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.
 11. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień Sąd Koleżeński wymierza kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną za wszystkie czyny.
 12. Sąd Koleżeński umarza postępowanie w przypadku, gdy uzna, że przedstawione w skardze zarzuty nie znajdują uzasadnienie w materiale dowodowym.
 13. Sąd Koleżeński oddala skargę, w sytuacji gdy dokumenty zostały złożone po terminie określonym w Regulaminie Sądu.
 14. Zatarcie kary prawomocnie orzeczonej przez Sąd Koleżeński następuje po upływie:
  1. upomnienia – 6 miesięcy,
  2. nagany – 1 roku,
  3. zawieszenia w prawach – po czasie zawieszenia.
 15. Członek Towarzystwa wobec, którego orzeczono karę wykluczenia może po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia wnosić o ponowny wpis na listę członków.
 16. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
 17. Karalność naruszenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

§11

 1. Pierwsze posiedzenia nowo wybranych członków Sądu Koleżeńskiego I Instancji oraz Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego zwołuje prezes Towarzystwa, w ciągu 30 dni od dnia wyboru członków poszczególnych sądu.
 2. Na pierwszych posiedzeniach członkowie sądów dokonują wyboru przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz sekretarzy.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji kieruje pracą sądu I instancji oraz reprezentuje sąd I instancji na zewnątrz.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego kieruje pracą sądu odwoławczego oraz reprezentuje sąd odwoławczy na zewnątrz.

§12

 1. Przewodniczący sądu podejmuje czynności mające na celu sprawne funkcjonowanie sądu, a w szczególności:
  1. zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy posiedzeń;
  2. dba o merytoryczne przygotowanie członków sądu do pracy w składach orzekających;
  3. zwołuje narady w celach szkoleniowych i dla omówienia spraw organizacyjnych;
  4. stwierdza prawomocność orzeczeń i wydaje stosowne zarządzenia dla ich wykonania;
  5. odpowiada na pisma wpływające do sądu oraz sygnuje pisma wychodzące;
  6. nadzoruje organizację i pracę kancelarii sądu;
  7. czuwa nad prawidłową i terminową pracą kancelarii sądu;
  8. ustala zarządzeniem osobę lub podmiot pokrzywdzony w sprawie.
 2. Przewodniczący sądu jest w zakresie funkcjonowania sądu zwierzchnikiem członków sądu i przełożonym dla pracowników kancelarii sądu.
 3. W czasie nieobecności przewodniczącego sądu jego czynności wykonuje wiceprzewodniczący sądu.

§13

 1. Sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu.
 2. Przewodniczący sądu w przypadkach pilnych i innych szczególnie uzasadnionych spraw może zarządzić rozpoznanie wskazanej sprawy lub spraw określonego rodzaju poza kolejnością określoną terminem wpływu sprawy.

§14

 1. Stronom przysługuje prawo do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy umotywowanego wniosku o wyłączenie wskazanego członka Sądu Koleżeńskiego z postępowania.
 2. Członek Sądu Koleżeńskiego wyłączony jest z udziału w postępowaniu, jeżeli:
  1. jest stroną postępowania lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
  2. dotyczy sprawy jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii prostej, krewnego bocznego do czwartego stopnia i powinowatego bocznego do drugiego stopnia;
  3. dotyczy sprawy osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  4. dotyczy sprawy, w której był lub jest jeszcze pełnomocnikiem;
  5. dotyczy sprawy, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia;
 3. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłączenie ze sprawy członka Sądu.
 4. O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego ze składu orzekającego decyduje odpowiednio: Sąd Koleżeński I Instancji jeżeli dotyczy członka tego sądu; Sąd Koleżeński Odwoławczy, jeżeli dotyczy tego sądu, w głosowaniu większością bezwzględną głosów.
 5. W przypadku uznania wniosku o wyłączenie za zasadny Przewodniczący sądu wyznacza nowy skład i nowy termin posiedzenia, o czym informuje strony.
 6. W przypadku uznania, że wniosek jest niezasadny Przewodniczący sądu wyznacza nowy termin rozprawy.
 7. W postępowaniu uczestniczą:
  1. skarżący lub wnioskodawca,
  2. osoba, której stawiane są zarzuty,
  3. pełnomocnicy strony, którymi mogą być tylko członkowie Towarzystwa, adwokat, radca prawny.
 8. Skarga, wniosek o rozpoznanie sprawy albo odwołanie muszą zawierać:
  1. datę i miejsce sporządzenia,
  2. oznaczenie stron (imię i nazwisko, adres), ewentualnie ich pełnomocników,
  3. opis stanu faktycznego ze wskazaniem naruszenia przez członka postanowień statutu, uchwał, regulaminów lub zasad etyki wraz z uzasadnieniem i jeżeli to możliwe przytoczeniem dowodów potwierdzających popełnienie zarzucanych czynów,
  4. podpis strony,
  5. wykaz ewentualnych załączników.

§15

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywają się na rozprawie jawnej.
 2. Sąd Koleżeński może wyłączyć jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby:
  1. naruszać tajemnicę zawodową;
  2. wywoływać zakłócenie spokoju lub porządku publicznego;
  3. obrażać dobre obyczaje;
  4. ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes Towarzystwa powinny być zachowane w tajemnicy;
  5. naruszać ważny interes prywatny.
 3. Wyłączenie jawności następuje na wniosek osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie, na wniosek osoby składającej skargę, z urzędu na zarządzenie Przewodniczącego.

§16

 1. Przewodniczący sądu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia.
 2. W razie potrzeby Sąd Koleżeński w toku postępowania dowodowego może powołać biegłego lub zasięgnąć opinii innych organów Towarzystwa.
 3. Strony oraz ich pełnomocnicy mają prawo wglądu do akt sprawy na miejscu i sporządzania na własny użytek notatek.
 4. Strony mają prawo przedstawiać wszelkie dokumenty, zgłaszać wnioski o przesłuchanie świadków, powołanie biegłych.
 5. Przed złożeniem zeznań świadek winien być pouczony o obowiązku składania zeznań zgodnie z prawdą i podać swoje dane osobowe.
 6. Małżonek lub  osoba pozostająca we wspólnym związku,  rodzice, dzieci, wnukowie i rodzeństwo strony mogą odmówić składania zeznań.
 7. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, jeżeli mogłaby ona narazić jego lub jego najbliższych na odpowiedzialność karną lub poważnie narazić na szwank jego godność osobistą.
 8. Zespół orzekający może poprzestać na odczytaniu zeznań świadków złożonych przed rozprawą, jeżeli uzna, że przesłuchanie jest zbędne lub niemożliwe.
 9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ustala kolejność przesłuchania świadków.
 10. Świadkowie, którzy jeszcze nie złożyli zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchiwaniu innych świadków.
 11. Rezygnacja z członkostwa osoby, której dotyczy postępowanie Sądu Koleżeńskiego nie skutkuje niemożnością dalszego prowadzenia sprawy.
 12. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim prowadzone jest, co do zasady, pisemnie. Strony składają wyjaśnienia na piśmie.
 13. Wszelkich oficjalnych doręczeń dokonuje się w formie pisemnej, na adres korespondencyjny strony. Komunikacja pomiędzy Sądem a stroną postępowania może się również odbywać telefonicznie lub za pomocą systemu teleinformatycznego, o ile strona wyraziła na to zgodę.
 14. .Każda ze stron ponosi sama koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu.
 15. Stawiennictwo na rozprawie jest dobrowolne, jednocześnie niestawiennictwo strony na rozprawę nie wstrzymuje rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia.

§17

 1. Po wysłuchaniu końcowych wypowiedzi stron Przewodniczący sądu zamyka rozprawę i po odbyciu narady ze składem orzekającym ogłasza sentencję orzeczenia. W sprawie szczególnie zawiłej zespół orzekający może odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 2. Sentencję orzeczenia podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. Uzasadnienie orzeczenia, odpisy ugody i orzeczenia oraz postanowienia podpisuje Przewodniczący sądu.
 3. Orzeczenie powinno zawierać:
  1. datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
  2. imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego i protokolanta, jeżeli funkcję tą pełniła osoba spoza składu orzekającego,
  3. imiona i nazwiska stron, ich przynależność do Towarzystwa,
  4. dokładne określenie przedmiotu sprawy,
  5. sentencje orzeczenia,
  6. uzasadnienie,
  7. orzeczenie o kosztach postępowania,
  8. podpisy członków zespołu orzekającego.
 4. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do wydania uzasadnienia orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 od dnia przeprowadzenia rozprawy i przesłania go stronom listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu następnych 7 dni. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć ten okres o dalsze 14 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.
 5. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się.
 6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie staje się prawomocne, przesyła jego odpis do Zarządu celem dokonania odpowiednich zapisów w dokumentacji lub wykreślenia z listy członków w wypadku wymierzenia kary wykluczenia.
 7. Akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem przechowuje się przez okres 6 lat od czasu uprawomocnienia orzeczenia, a po tym terminie zostają protokolarnie zniszczone. Protokół zniszczenia przekazywany jest do archiwum Towarzystwa. Miejsce przechowywania akt wskazuje i zabezpiecza Zarząd z zachowaniem zasady poufności i zgodnie z przepisami RODO. Dostęp do akt mają Przewodniczący Sądu I i II instancji.
 8. Zasady postępowania wymienione w części: Ogólne zasady postępowania przed Sądem Koleżeńskim (§ 8-17) odnoszą się odpowiednio do Sądów obu Instancji.

Tryb postępowania w I instancji
§18

 1. Sąd Koleżeński I Instancji wszczyna postępowanie na podstawie wniosku członka Towarzystwa lub uzasadnionej skargi.
 2. Skargę lub wniosek do Sądu Koleżeńskiego I Instancji wnosi się pisemnie w 2 egzemplarzach na adres korespondencyjny Sądu Koleżeńskiego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Sądu Koleżeńskiego I Instancji.
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji zawiadamia osobę, której stawiane są zarzuty o wszczęciu postępowania, załączając kopię skargi lub wniosku wraz z załącznikami i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i przesłanie jej do Sądu Koleżeńskiego I Instancji.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, podejmuje następujące działania:
  1. jeżeli skarga lub wniosek zawiera braki, nie odpowiada wymogom określonym w niniejszym Regulaminie, wzywa stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania;
  2. jeżeli skarga lub wniosek nie zawierają błędów, względnie po ich uzupełnieniu lub po upływie terminu określonego do uzupełnienia, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji ustala skład Sądu Koleżeńskiego I Instancji, wyznacza termin rozprawy, o którym zawiadamiane są strony i ich pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni.
 5. Przewodniczący Sądu zarządza dołączenie niezbędnych dokumentów do akt, wezwanie na rozprawę świadków i biegłych oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku lub skardze czy zgłoszonych przez strony przed rozprawą.
 6. Przewodniczący Sądu przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy proponuje stronom zawarcie ugody.
 7. W przypadku nie zawarcia ugody przeprowadza się rozprawę.
 8. Na posiedzeniu niejawnym sąd wydaje postanowienie:
  1. o umorzeniu postępowania;
  2. o zawieszeniu postępowania.
 9. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania i o zawieszeniu postępowania doręcza się z wraz z pouczeniem o prawie, terminie i trybie wniesienia zażalenia na to postanowienie.
 10. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia skazujące, jeżeli uznaje osobę, której stawiane są zarzuty, za winnego popełnienia zarzucanego jej czynu, i wymierza jedną z kar przewidzianych w art. 35 Statutu.
 11. Odpisy ugody lub orzeczenia I instancji – po sporządzeniu uzasadnienia – są doręczane stronom wraz z pouczeniem o przysługującym im prawie do wniesienia odwołania.
 12. Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli strony:
  1. nie wniosły odwołania na zasadach określonych w Regulaminie,
  2. wycofały złożone odwołanie od orzeczenia sądu I instancji lub po upływie terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków, braków tych nie usunęły.

Postępowanie odwoławcze
§19

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I Instancji przysługuje stronom odwołanie do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego.
 2. Odwołanie wnosi się do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego za pośrednictwem Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego I Instancji w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie wnosi się pisemnie w 2 egzemplarzach na adres korespondencyjny Sądu Koleżeńskiego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Sądu Koleżeńskiego I Instancji.
 4. W przypadku wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I Instancji przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji sprawdza, czy został zachowany termin wniesienia odwołania (30 dni) i czy spełnione są warunki formalne pisma. Jeżeli odwołanie zostało wniesione po tym terminie i brak jest wniosku o przywrócenie chybionego terminu – odrzuca odwołanie postanowieniem. Postanowienie przewodniczącego jest ostateczne.
 5. W przypadku stwierdzenia, że odwołanie nie odpowiada wymogom Regulaminu, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji wzywa stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
 6. Jeżeli odwołanie nie zawiera błędów, względnie po ich uzupełnieniu lub po upływie terminu zakreślonego do uzupełnienia, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego, który ustala skład Sądu, wyznacza termin rozprawy, o którym zawiadamia strony i pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni.
 7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego zawiadamia osobę, której stawiane są zarzuty o wszczęciu postępowania, załączając kopię odwołania wraz z załącznikami i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i przesłanie jej do Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego.
 8. Postanowienie o odrzuceniu odwołania zostaje podjęte na posiedzeniu niejawnym.
 9. Odwołanie może być wycofane najpóźniej przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej. Wycofanie odwołania przez stronę pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia I instancji. Wycofanie odwołania następuje w formie pisemnej.
 10. W postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy o postępowaniu w I instancji, z tym że pierwszy głos przysługuje stronie, która złożyła skargę lub wniosek w I instancji, a następnie obwinionemu.
 11. Po zamknięciu rozprawy odwoławczej Sąd Koleżeński Odwoławczy:
  1. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
  2. uchyla w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie.
 12. Zaostrzenie kary może nastąpić tylko wtedy, gdy odwołanie od orzeczenia składa wnoszący skargę lub wniosek.

Wznowienie postępowania
§20

 1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić wtedy, gdy się okaże, że zostało wydane na podstawie fałszywego zeznania świadka, sfałszowanego dokumentu, albo gdy po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty i dowody mogące mieć istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia.
 2. Wniosek o wznowienie postępowania mogą składać:
  1. ukarany,
  2. osoba wnosząca skargę, wniosek,
  3. Zarząd Główny.
 3. Wniosek na niekorzyść ukaranego jest niedopuszczalny w razie jego śmierci.
 4. Wniosek powinien być złożony w ciągu 30 dni od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie postępowania.
 5. Wniosek o wznowienie postępowania składa się do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego.
 6. Wniosek o wznowienie postępowania jest rozpatrywany na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego Odwoławczego.
 7. Uwzględniając wniosek o wznowienie postępowania, Sąd Koleżeński Odwoławczy wydaje postanowienie, którym po rozpoznaniu sprawy uchyla poprzednie orzeczenie albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe
§21

§22
Ze swojej działalności Sądy Koleżeńskie I i II instancji przedstawiają co roku odpowiednio na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności sądów.

§23

 1. Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczas obowiązującego.

Traci moc Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
(tekst jednolity po zmianie 17.4.2016 r.)