12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin Certyfikatu Superwizora PTPPd (wymogi do certyfikatu)

Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej może uzyskać psychoterapeuta, który:

 1. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej od co najmniej 5 lat.
 2. Pracuje jako psychoterapeuta psychodynamiczny przez minimum 10 lat.
 3. Po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego odbył minimum 50 godzin superwizji prowadzonych przez siebie terapii, u co najmniej jednego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i uzyskał od niego pisemne ich poświadczenie.
 4. Prowadził w okresie ostatnich 3 lat superwizję pracy innych psychoterapeutów (co najmniej dwóch osób i więcej niż dwóch procesów terapeutycznych, łącznie co najmniej 100 godzin, z czego maksymalnie 50 godzin może być superwizją grupową) pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PTPPd, z którym omawiał te spotkania superwizyjne i uzyskał od niego pozytywną opinię potwierdzającą umiejętność prowadzenia superwizji, zwaną rekomendacją. Osobą, kierującą zdobywaniem doświadczeń w superwizowaniu, winien być superwizor PTPPd posiadający certyfikat superwizora PTPPd od co najmniej 5 lat i który był superwizorem przynajmniej 3 osób, które uzyskały z jego rekomendacji Certyfikat Psychoterapeuty.
 5. Przygotował co najmniej 1 publikację lub jedno wystąpienie na konferencjach naukowych czy sympozjach po uzyskaniu Certyfikatu Psychoterapeuty PTPPd.
 6. Złożył przed Komisją Certyfikacyjną opis przypadku przedstawiający przebieg superwizji indywidualnej dotyczący jednego procesu terapeutycznego trwającego minimum dwa lata. Praca nie powinna przekraczać 25 stron maszynopisu standardową czcionką.
  Od 1 maja 2020 r. opis powinien zawierać:
  • diagnozę leczonego pacjenta i przebieg terapii przedstawiony przez superwizowanego terapeutę
  • kluczowe momenty interwencji superwizyjnych z przykładami dialogów terapeutycznych, opisem dylematów superwizyjnych terapeuty oraz komentarze superwizora
  • opis i rozumienie Kandydata wpływu jego interwencji na proces terapeutyczny
  • rozumienie procesów zachodzących w relacji superwizant-superwizor
  • w przypadku superwizji grupowej Kandydat powyższe uzupełnia o opis sposobu w jaki Kandydat korzystał z procesów zachodzących w grupie superwizyjnej.
 7. Wniósł opłatę za procedurę certyfikacyjną w wysokości 1200 złotych na konto PTPPd z dopiskiem „Procedura Certyfikacyjna” (Wysokość kwoty ustalana jest na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Główny).
 8. Przedłożył Komisji Certyfikacyjnej PTPPd oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej oraz wypełniony kwestionariusz.

 

Lista dokumentów do certyfikatu superwizora

 1. Opis procesu superwizji wg opisanych wyżej wymogów
 2. Kopia certyfikatu psychoterapeuty PTPPd
 3. Rekomendację certyfikowanego superwizora PTPPd,
 4. Informacja o odbytych min 50 h superwizji u co najmniej jednego superwizora PTPPd
 5. Wypełniony kwestionariusz (ważne: informacja o publikacjach, wystąpieniach na konferencjach PTPPd i o przeprowadzeniu co najmniej 100h superwizji) https://ptppd.pl/download/kwestionariusz_certyfikat_superwizora.docx
 6. Oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PTPPd w swojej pracy zawodowej https://ptppd.pl/download/oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_etyki.pdf
 7. Zaświadczenie o opłaconych składkach członkowskich (do uzyskania w sekretariacie PTPPd)
 8. Potwierdzenie wpłaty opłaty certyfikacyjnej (jw.)

 

Kompletne dokumenty należy przesłać w formie pisemnej drogą pocztową w jednym egzemplarzu na adres:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56;
30-523 Kraków
z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”.

Dodatkowo: Prosimy o wysyłanie wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną – również zeskanowanych rekomendacji od superwizora, podpisanej ankiety i opisu przypadku w jednej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sekretarza Komisji Certyfikacyjnej: kc@ptppd.pl

UWAGA: Komisja Certyfikacyjna rozpatruje tylko kompletne wnioski!

Po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu ich kompletności i zgodności z formalnymi wymogami Komisja potwierdza ich odbiór i postępuje zgodnie z Regulaminem Komisji Certyfikacyjnej.

Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu. Wówczas Kandydat wnosi opłatę certyfikacyjną w wysokości 300 złotych, po czym otrzymuje stosowny dokument. Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od wystawienia (patrz: Odnowienie certyfikatu).

Informujemy, że od 01.09.2023 zmianie ulegną opłaty za certyfikat. Opłata za procedurę certyfikacyjną będzie wynosić 1800zł, z czego 1400zł przy składaniu dokumentów i400 zł po pozytywnym przejściu procedury certyfikacyjnej.