12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Regulamin odnawiania ważności Certyfikatu psychoterapeuty/superwizora psychoterapii PTPPd

Regulamin odnawiania ważności Certyfikatu psychoterapeuty/superwizora psychoterapii PTPPd
 1. W terminie 90 dni przed upływem daty ważności certyfikatu Sekretariat PTPPd poinformuje zainteresowanego o tym fakcie drogą elektroniczną/listownie.
 2. W terminie 30 dni od chwili poinformowania o fakcie wygaśnięcia ważności Certyfikatu ubiegający zobowiązany jest złożyć do Sekretariatu PTPPd stosowne dokumenty.
 3. W przypadku kiedy certyfikat superwizora został przyznany w terminie późniejszym niż certyfikat psychoterapeuty terminem odnowienia ważności certyfikatu psychoterapeuty jest termin uzyskania certyfikatu superwizora. W takim przypadku po potwierdzeniu aktywności w zakresie prowadzenia psychoterapii i superwizji w okresie ważności posiadanego certyfikatu superwizora odnawiane są oba certyfikaty (w ankiecie należy zaznaczyć obydwa punkty).
 4. O przedłużeniu ważności Certyfikatu decyduje Zarząd Główny w terminie 30 dni od daty uzyskania rekomendacji Komisji Certyfikacyjnej. Komisja Certyfikacyjna ustala swoje stanowisko w terminie 30 dni od daty złożenia stosownych dokumentów.
 5. Zaniechanie złożenia wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu w terminie dłuższym niż 90 dni od daty jego wygaśnięcia skutkuje jego pozbawieniem i skreśleniem z listy Certyfikowanych psychoterapeutów/ Superwizorów PTPPd.
 6. Ubiegający się o przedłużenie ważności certyfikatu winien wystąpić z wnioskiem /załącznik A/, złożyć stosowne oświadczenie o przestrzeganiu kodeksu etycznego psychoterapeuty/superwizora PTPPd /załącznik B/ oraz potwierdzić aktywność w zakresie prowadzenia psychoterapii lub superwizji w okresie ważności posiadanego certyfikatu.
 7. Kompletne dokumenty należy przesłać w formie pisemnej drogą pocztową w jednym egzemplarzu na adres: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej ul.Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków
  z dopiskiem „Komisja Certyfikacyjna”
  oraz drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przelewu na adres kc@ptppd.pl
 8. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do wniosku ubiegającego się o przedłużenie ważności certyfikatu zostaje on o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną/listownie.
 9. Odmowa przedłużenia ważności certyfikatu zostaje przesłana zainteresowanemu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W terminie 14 dni od daty poinformowania o odmowie przedłużenia ważności certyfikatu zainteresowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania w tym zakresie. Procedura odwoławcza jest tożsama z procedura odwoławczą przewidzianą w przypadkach odmowy udzielenia certyfikatu psychoterapeuty/superwizora PTPPd.
 10. Opłata za przedłużenie ważności certyfikatu psychoterapeuty/superwizora PTPPd wynosi 400 zł i winna być wniesiona w terminie 7 dni od chwili złożenia wniosku, przelewem na rachunek PTPPd z dopiskiem „procedura przedłużenia ważności certyfikatu”. Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie powoduje unieważnienie wniosku zainteresowanego.
 11. W drodze procedury ważność certyfikatu psychoterapeuty/superwizora PTPPd zostaje przedłużona o kolejne 7 lat.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

Alior Bank Spółka Akcyjna nr: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624

Informujemy że od 01.09.2023 opłata za odnowienie certyfikatu będzie wynosić 400zł.